Jørgen Korsgaard

Jørgen Korsgaard

CEO & founder

E-mail: jk@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Jette Pardi

Jette Pardi

Manager & Head of Business Development

E-mail: jpa@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Thomas Herskind

Thomas Herskind

CMO

E-mail: th@autopilot.dk
Telefon: 8620 5855

Signe Lyng Pedersen

Signe Lyng Pedersen

Sales & Marketing Associate

E-mail: slp@autopilot.dk
Telefon: 6052 2854

Gitte Don

Gitte Don

Consultant

E-mail: gd@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Dan Gjøske Petersen

Dan Gjøske Petersen

Documentation & Integration

E-mail: dgp@autopilot.dk
Telefon: 8620 5851

Henriette V. Madsen

Henriette V. Madsen

Hotline, development & courses

E-mail: hvm@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Lene Helming

Lene Helming

Hotline & Documentation

E-mail: hl@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Åsa Mogensen

Åsa Mogensen

Hotline, Courses & Implementation

E-mail: am@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Zitta E. Schmidt

Zitta E. Schmidt

Hotline & Administration

E-mail: zes@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Brian Moos Lindberg

Brian Moos Lindberg

Development

E-mail: bml@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Martin J. Bech

Martin J. Bech

Development

E-mail: mjb@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Rasmus M. Mortensen

Rasmus M. Mortensen

Blog & Social Media

E-mail: rm@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Alex Olsen Færgemann

Alex Olsen Færgemann

Datatech intern

E-mail: aof@autopilot.dk
Telefon: 8612 4885

Torben Pape-Haugaard

Torben Pape-Haugaard

Head of Development

E-mail: tph@autopilot.dk
Telefon: 3842 9865

Casper Reetz-Engell

Casper Reetz-Engell

Lead Software Engineer

E-mail: cre@autopilot.dk
Telefon: 3842 9866

Gregory Gomes

Gregory Gomes

Web developer

E-mail: gpg@autopilot.dk
Telefon: 3842 9865

Simon S. Kristensen

Simon S. Kristensen

Developer

E-mail: ssk@autopilot.dk
Telefon: 3842 9865

Nicolai R. Rasmussen

Nicolai R. Rasmussen

Developer

E-mail: nrr@autopilot.dk
Telefon: 3842 9865

Kim Johannsen

Kim Johannsen

Web developer

E-mail: kjo@autopilot.dk
Telefon: 3842 9865

Nicholas Magnussen

Nicholas Magnussen

Developer

E-mail: nim@autopilot.dk
Telefon: 3842 9867

Hawkar Peshabahar

Hawkar Peshabahar

Web developer

E-mail: hps@autopilot.dk
Telefon: 3842 9865

Thomas Helledi Thomsen

Thomas Helledi Thomsen

Developer

E-mail: tht@autopilot.dk
Telefon: 3842 9865

Kristian Jensen

Kristian Jensen

Developer

E-mail: krj@autopilot.dk
Telefon: 3842 9865